hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

Rozpis  NHL 2020 - 2021

                

        Zkratky mužstev ve sloupci rozhodčí :  HC Rakšice - Rak,  HC Hluboké - Hlu, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany B - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár, HC Pozďátky - Poz,  Zlobři Myslibořice - Mys, HC Ducks "B" - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, HC Stanoviště - Sta, Harťál - Har, Náměšť 2 - Nám

                                                                                                                                                                                  přípravná verze 29.9.2020
                                                                                                                                                                                           verze v pdf
  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
                         
1. 24.10.2020 800 - 930 Studenec Myslibořice Stu+Mys   2. 31.10.2020   Ducks Studenec Duc+Stu
      Ducks Originals Duc+Ori         Stanoviště Rakšice Sta+Rak
      Pyšel Harťál Pyš+Har         Jinošov Naloučany Jin+Nal
      Rešice Berušky Reš+Ber         Myslibořice Pyšel Mys+Pyš
      Náměšť2 Stanoviště Nám+Sta         Harťál Rešice Har+Reš
      Rakšice Pozďátky Rak+Poz         Pozďátky Nárameč Poz+Nár
      Nárameč Jinošov Nár+Jin         Originals Hluboké Ori+Hlu
      Naloučany Hluboké Nal+Hlu         Berušky Náměšť2 Ber+Nám
                         
3.     Nárameč Stanoviště Nár+Sta   4.     Pozďátky Hluboké Poz+Hlu
      Hluboké Jinošov Hlu+Jin         Berušky Nárameč Ber+Nár
      Naloučany Pozďátky Nal+Poz         Harťál Rakšice Har+Rak
      Náměšť2 Harťál Nám+Har         Originals Jinošov Ori+Jin
      Rakšice Berušky Rak+Ber         Myslibořice Náměšť2 Mys+Nám
      Rešice Myslibořice Reš+Mys         Ducks Rešice Duc+Reš
      Pyšel Ducks Pyš+Duc         Studenec Pyšel Stu+Pyš
      Studenec Originals Stu+Ori         Stanoviště Naloučany Sta+Nal
                         
5.     Rešice Studenec Reš+Stu   6.     Ducks Rakšice Duc+Rak
      Pyšel Originals Pyš+Sta         Studenec Náměšť2 Stu+Nám
      Rakšice Myslibořice Rak+Mys         Berušky Hluboké Ber+Hlu
      Náměšť2 Ducks Nám+Duc         Harťál Naloučany Har+Nal
      Nárameč Harťál Nár+Har         Myslibořice Nárameč Mys+Nár
      Naloučany Berušky Nal+Ber         Originals Pozďátky Ori+Poz
      Hluboké Stanoviště Hlu+Sta         Stanoviště Jinošov Sta+jin
      Jinošov Pozďátky Jin+Poz         Pyšel Rešice Pyš+Reš
                         
7.     Jinošov Berušky Jin+Ber   8.     Originals Stanoviště Ori+Sta
      Nárameč Ducks Nár+Duc         Berušky Pozďátky Ber+Poz
      Hluboké Harťál Hlu+Har         Harťál Jinošov Har+Jin
      Rakšice Studenec Rak+Stu         Myslibořice Hluboké Mys+Hlu
      Pozďátky Stanoviště Poz+Sta         Ducks Naloučany Duc+Nal
      Rešice Originals Reš+Ori         Studenec Nárameč Stu+Nár
      Náměšť2 Pyšel Nám+Pyš         Pyšel Rakšice Pyš+Rak
      Naloučany Myslibořice Nal+Mys         Rešice Náměšť2 Reš+Nám
                         
9.     Nárameč Pyšel Nár+Pyš   10.     Náměšť2 Rakšice Nám+Rak
      Naloučany Studenec Nal+Stu         Rešice Nárameč Reš+Nár
      Hluboké Ducks Hlu+Duc         Pyšel Naloučany Pyš+Nal
      Stanoviště Berušky Sta+Ber         Studenec Hluboké Stu+Hlu
      Pozďátky Harťál Poz+Har         Ducks Jinošov Duc+Jin
      Jinošov Myslibořice Jin+Mys         Myslibořice Pozďátky Mys+Poz
      Náměšť2 Originals Nám+Ori         Harťál Stanoviště Har+Sta
      Rakšice Rešice Rak+Reš         Originals Berušky Ori+Ber
                         
11.     Pozďátky Ducks Poz+Duc   12.     Pyšel Jinošov Pyš+Jin
      Rakšice Originals Rak+Ori         Rešice Hluboké Reš+Hlu
      Hluboké Pyšel Hlu+Pyš         Rakšice Nárameč Rak+Nár
      Berušky Harťál Ber+Har         Originals Harťál Ori+Har
      Jinošov Studenec Jin+Stu         Myslibořice Berušky Mys+Ber
      Nárameč Náměšť2 Nár+Nám         Studenec Pozďátky Stu+Poz
      Stanoviště Myslibořice Sta+Mys         Náměšť2 Naloučany Nám+Nal
      Naloučany Rešice Nal+Reš         Ducks Stanoviště Duc+Sta
                         
13.     Naloučany Rakšice Nal+Rak   14.     Originals Myslibořice Ori+Mys
      Harťál Myslibořice Har+Mys         Ducks Harťál Duc+Har
      Nárameč Originals Nár+Ori         Studenec Berušky Stu+Ber
      Berušky Ducks Ber+Duc         Pyšel Stanoviště Pyš+Sta
      Hluboké Náměšť2 Hlu+Nám         Rešice Pozďátky Reš+Poz
      Stanoviště Studenec Sta+Stu         Náměšť2 Jinošov Nám+Jin
      Jinošov Rešice Jin+Reš         Rakšice Hluboké Rak+Hlu
      Pozďátky Pyšel Poz+Pyš         Nárameč Naloučany Nár+Nal
                         
15.     Jinošov Rakšice Jin+Rak   16.     Studenec Myslibořice Stu+Mys
      Berušky Pyšel Ber+Pyš         Ducks Originals Duc+Ori
      Stanoviště Rešice Sta+Reš         Pyšel Harťál Pyš+Har
      Naloučany Originals Nal+Ori         Rešice Berušky Reš+Ber
      Hluboké Nárameč Hlu+Nár         Náměšť2 Stanoviště Nám+Sta
      Myslibořice Ducks Mys+Duc         Rakšice Pozďátky Rak+Poz
      Pozďátky Náměšť2 Poz+Nám         Nárameč Jinošov Nár+Jin
      Harťál Studenec Har+Stu         Naloučany Hluboké Nal+Hlu
                         
17.     Pozďátky Nárameč Poz+Nár   18.     Nárameč Stanoviště Nár+Sta
      Stanoviště Rakšice Sta+Rak         Hluboké Jinošov Hlu+Jin
      Jinošov Naloučany Jin+Nal         Naloučany Pozďátky Nal+Poz
      Ducks Studenec Duc+Stu         Náměšť2 Harťál Nám+Har
      Harťál Rešice Har+Reš         Rakšice Berušky Rak+Ber
      Myslibořice Pyšel Mys+Pyš         Rešice Myslibořice Reš+Mys
      Originals Hluboké Ori+Hlu         Pyšel Ducks Pyš+Duc
      Berušky Náměšť2 Ber+Nám         Studenec Originals Stu+Ori
                         
19.     Pozďátky Hluboké Poz+Hlu   20.     Rešice Studenec Reš+Stu
      Berušky Nárameč Ber+Nár         Pyšel Originals Pyš+Sta
      Harťál Rakšice Har+Rak         Rakšice Myslibořice Rak+Mys
      Originals Jinošov Ori+Jin         Náměšť2 Ducks Nám+Duc
      Myslibořice Náměšť2 Mys+Nám         Nárameč Harťál Nár+Har
      Ducks Rešice Duc+Reš         Naloučany Berušky Nal+Ber
      Studenec Pyšel Stu+Pyš         Hluboké Stanoviště Hlu+Sta
      Stanoviště Naloučany Sta+Nal         Jinošov Pozďátky Jin+Poz
                         
21.     Ducks Rakšice Duc+Rak   22.     Jinošov Berušky Jin+Ber
      Studenec Náměšť2 Stu+Nám         Nárameč Ducks Nár+Duc
      Berušky Hluboké Ber+Hlu         Hluboké Harťál Hlu+Har
      Harťál Naloučany Har+Nal         Rakšice Studenec Rak+Stu
      Myslibořice Nárameč Mys+Nár         Pozďátky Stanoviště Poz+Sta
      Originals Pozďátky Ori+Poz         Rešice Originals Reš+Ori
      Stanoviště Jinošov Sta+jin         Náměšť2 Pyšel Nám+Pyš
      Pyšel Rešice Pyš+Reš         Naloučany Myslibořice Nal+Mys
                         
23.     Originals Stanoviště Ori+Sta   24.     Nárameč Pyšel Nár+Pyš
      Berušky Pozďátky Ber+Poz         Naloučany Studenec Nal+Stu
      Harťál Jinošov Har+Jin         Hluboké Ducks Hlu+Duc
      Myslibořice Hluboké Mys+Hlu         Stanoviště Berušky Sta+Ber
      Ducks Naloučany Duc+Nal         Pozďátky Harťál Poz+Har
      Studenec Nárameč Stu+Nár         Jinošov Myslibořice Jin+Mys
      Pyšel Rakšice Pyš+Rak         Náměšť2 Originals Nám+Ori
      Rešice Náměšť2 Reš+Nám         Rakšice Rešice Rak+Reš
                         
25.     Náměšť2 Rakšice Nám+Rak   26.     Pozďátky Ducks Poz+Duc
      Rešice Nárameč Reš+Nár         Rakšice Originals Rak+Ori
      Pyšel Naloučany Pyš+Nal         Hluboké Pyšel Hlu+Pyš
      Studenec Hluboké Stu+Hlu         Berušky Harťál Ber+Har
      Ducks Jinošov Duc+Jin         Jinošov Studenec Jin+Stu
      Myslibořice Pozďátky Mys+Poz         Nárameč Náměšť2 Nár+Nám
      Harťál Stanoviště Har+Sta         Stanoviště Myslibořice Sta+Mys
      Originals Berušky Ori+Ber         Naloučany Rešice Nal+Reš
                         
27.     Pyšel Jinošov Pyš+Jin   28.     Naloučany Rakšice Nal+Rak
      Rešice Hluboké Reš+Hlu         Harťál Myslibořice Har+Mys
      Rakšice Nárameč Rak+Nár         Nárameč Originals Nár+Ori
      Originals Harťál Ori+Har         Berušky Ducks Ber+Duc
      Myslibořice Berušky Mys+Ber         Hluboké Náměšť2 Hlu+Nám
      Studenec Pozďátky Stu+Poz         Stanoviště Studenec Sta+Stu
      Náměšť2 Naloučany Nám+Nal         Jinošov Rešice Jin+Reš
      Ducks Stanoviště Duc+Sta         Pozďátky Pyšel Poz+Pyš
                         
29.     Originals Myslibořice Ori+Mys   30.     Jinošov Rakšice Jin+Rak
      Ducks Harťál Duc+Har         Berušky Pyšel Ber+Pyš
      Studenec Berušky Stu+Ber         Stanoviště Rešice Sta+Reš
      Pyšel Stanoviště Pyš+Sta         Naloučany Originals Nal+Ori
      Rešice Pozďátky Reš+Poz         Hluboké Nárameč Hlu+Nár
      Náměšť2 Jinošov Nám+Jin         Myslibořice Ducks Mys+Duc
      Rakšice Hluboké Rak+Hlu         Pozďátky Náměšť2 Poz+Nám
      Nárameč Naloučany Nár+Nal         Harťál Studenec Har+Stu
  čtvrtfinále play-off       odvety čtvrtfinále play-off
                         
                         
                         
                         
  3.zápas čtvrtfinále play-off              
                         
                         
                         
  semifinále play-off      

odvety semifinále play-off

                         
                         
  3.zápas semifinále play-off              
                         
                         
  finále play-off      

odveta finále play-off

                         
  3.zápas finále play-off              
                         

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků